Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2021-02-04

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Vår historia

Bolaget grundades 1971 under namnet Wådell Konsult AB och med ett aktiekapital på 5.000 kr. Under de första 10 åren omfattade rörelsen uppdragsverksamhet utförd av Katarina Wådell, dels journalistuppdrag inom fackpress, dels konsulting och ledarutbildning inom dagligvaruhandeln.


DAGLIGVARUHANDEL

År 1981 förvärvades den första dagligvarubutiken — Sjöbergshallen i Kärrdal, Sollentuna. Den kom att följas av ytterligare två helägda butiker i norra Storstockholm, Rinkebyhallen och Enebytorgshallen i Danderyd. Ledningen för butikerna har utgjorts av Katarina Wådell, Kerstin Ekelund och Sven Wådell.

Under en tid drevs fyra delägda dagligvarubutiker i Volgograd, Ryssland. Dessa utvecklades till västerländsk standard.

Handelsrörelsen avvecklades i början på 2000-talet. Den svenska rörelsen hade som mest, under verksamhetsåret 2004/05, en omsättning på 67 mkr. Den sista butiken avyttrades efter 26 års verksamhet sommaren 2007.


INDUSTRIRÖRELSE

1982 anslöt sig Tor Wådell till företagsgruppen för att utveckla industrirörelsen inom Wådellgruppen. Det första industriföretaget som förvärvades var Sörbergs Armaturfabrik i Kungsör, en tillverkare av radiatorventiler och annan VVS-armatur.

Övertagandet av Sörbergs kom att under åren följas av ytterligare ett 25-tal förvärv och etableringar i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, USA och Litauen. Industrirörelsen var uppdelad i fyra grenar. Den hade som mest under 2005/06 en omsättning på 775 mkr och ca 530 anställda.

1998 såldes det först förvärvade industriföretaget, Sörbergs i Kungsör med en omsättning på omkring 100 mkr, till ett tyskt företag ingående i den finska Uponorgruppen.

Nästa större avyttring gjordes 2006, då Forest Technology Group med en omsättning på 330 mkr såldes till JCE Group, ägt av entreprenören Christer Ericsson.

År 2008 gick Edsbyverken upp i Edsbyn Senab-gruppen med en omsättning på närmare en miljard kr. I samband därmed avyttrade Wådell Invest huvuddelen av sitt innehav och fick som dellikvid en mindre aktiepost i Edsbyn Senab AB. Denna avyttrades, som sista led i försäljningsprocessen i juni 2009. Sedermera har Wådell Invest åter förvärvat ca 1,3 % procent av aktierna. Edsbyn Senab-gruppen omsätter nu, inräknat Senab Eikeland i Norge, närmare 2 miljarder kr.

Efter dessa avyttringar kvarstod endast en industrirörelse, Wennstromgruppen, ingående i Ekelund Invest. Wennstromgruppen har under den senaste femårsperioden genomgått en kraftig expansion och är i dag en av Nordens ledande servicegivare och leverantör av utrustning inom petroleumbranschen. Wennstromgruppen omsätter ca 520 mkr med drygt 200 anställda.

Under 2016 har Wådell Byggproduktion tillkommit som koncernföretag med 85 % ägarandel. Wådell Byggproduktion är ägare till 60 % av Prefament AB, som genom två dotterbolag utvecklar, tillverkar och monterar prefabricerade lägenheter. Wådell Byggproduktion är ägare till 60 % av Prefament AB, som genom två helägda dotterbolag utvecklar och tillverkar Prefabricerade lägenheter, och ett byggbolag, ägt till 55 %, för byggande av prefabricerade lägenheter i Borlänge. Prefamentgruppen omsätter drygt 100 mkr. Bengtsson Holding har option på att under 2021-2023 öka ägarandelen i Wådell Byggproduktion till 40 eller 60 %.

Under 2020 tillkom Bengtsson Promotion AB, samägt mellan Bengtsson Holding (60 %) och Wådell Invest (40 %). Bengtsson Promotion AB har förvärvat 55 % av Borlänge Byggproduktion AB, som för eget bruk under 2021-22 ska uppföra två hyreshus i Jakobsdalen, Borlänge med 86 lägenheter, en investering på ca 140 mkr. Resterande 45 % i Borlänge Byggproduktion ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen.


DATARÖRELSE

År 1983 startades en datarörelse benämnd WK Utvecklingsgruppen AB, sedemera Infoflex Data AB. Bolaget utvecklade administrativa system för mindre och medelstora företag. Inledningsvis var den viktigaste kundgruppen dagligvarubutiker, men efterhand försköts tyngdpunkten mot fackhandel och industri. Sedan början av seklet har Infoflex Data varit en av landets ledande leverantörer av affärssystem till fordonsbranschen.

Bolaget, med 24 anställda och en omsättning på 17 mkr, avyttrades år 2007, efter 24 års verksamhet, till Nordic Messaging Group. Detta företag ägs och har framgångsrikt utvecklats av Stefan Norlin, tidigare anställd vid Infoflex Data.

Infoflex Data såldes under 2018 till ett kanadensiskt bolag och ingår nu i en internationell koncern.


FASTIGHETSRÖRELSE

Till det tidigare beståndet av fastigheter i Kungsör, Fluren och Edsbyn förvärvade Wådellgruppen under 2007 – 2011 fastigheter i Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal med en total lokalyta på drygt 100 000 kvm.

Koncernens fastigheter har i dag en lokalyta på ca 125 000 kvm. Därtill finns 36 000 kvm hos intressebolag.


STÄLLNING OCH RESULTAT

Företagsgruppen har en god soliditet. Alla delkoncerner har en solididet över 30 % och likvida medel omkring eller över koncernens mål på 10-15 % av omsättningen.

Koncernens resultat har varit starkt cykliskt, men alltid plus. De tre toppåren 1999/2000, 2006/07 och 2007/08 har påverkats positivt av höga kapitalvinster som följd av bolagsförsäljningar.


ÄGARE OCH LEDNING

Koncernen är sedan april 2012 uppdelad i fyra delkoncerner:

Kerstin och Ulf Ekelund leder och äger 90 % av Ekelund Invest AB. Däri ingår Wennstromgruppen som erbjuder intelligenta lösningar för lagring, distribution och påfyllning av energi i Sverige, Norge, Danmark och Finland, E-Center Fastigheter med fyra fastigheter på E-Center i Söderhamn, Affärsfastigheter Ljusdal med en fastighet i Ljusdal, Nordisk Mätarekontroll som utför inspektion och kröning av bränslemätare i Sverige samt intressebolaget E-sia AB som utvecklar system för digital egenkontroll.

Sven Wådell med hustru Elisabeth leder och äger 90 % av Affärsfastigheter Bollnäs AB. Bolaget är moderbolag för koncernens samtliga fastigheter i Bollnäs, varav fem fastigheter ligger i centrum och sex i ytterområdena Häggesta, Ren och Säversta.

Annika och Johan Bengtsson leder och äger 90 % av Bengtsson Holding AB. Däri ingår företagsparken Flygstaden i Söderhamn, liksom Cityfastigheter Söderhamn och Cityfastigheter Mården. De två senare bolagen äger var sin fastighet i Söderhamns centrum.

Bengtsson Holding AB äger även 15 % av Wådell Byggproduktion, som är ägare till 60 % av Prefamentgruppen. Bengtsson Holding har option på att under 2021-2023 öka ägarandelen i Wådell Byggproduktion till 40 eller 60 %.

Katarina och Tor Wådell leder och äger 70 % av Wådell Invest AB. Resterande aktier ägs av Kerstin Ekelund, Sven Wådell och Annika Bengtsson med 10 % var. Bolaget äger Industrifastigheter Kungsör, Fluren Skog, 85 % av Wådell Byggproduktion, som i sin tur äger 60 % av Prefament AB med dotterbolag, 34 % av Edsbyn Industrifastigheter och 10 % av vardera Ekelund Invest, Affärsfastigheter Bollnäs och Bengtsson Holding. De sistnämnda innehaven utgörs av röststarka A-aktier, varigenom ett finansiellt samarbete möjliggörs.


TILLBAKA UPP>

 

 


Sveriges flagga

Rysslands flagga

Norges flagga

Finlands flagga

Tysklands flagga

USAs flagga

Litauens flagga