Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN


Sidan uppdaterad
2021-03-22

Copyright © Wådell Invest AB

 

BESÖKSSTATISTIK

Totalt antal unika besökare hittills:
15.107 st

 

 


 

 

Välkommen till Wådellgruppen

Wådell Invest är moderbolag i en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom fastigheter och industri. Företaget har varit verksamt sedan 1971.

Läs mer om oss. Här finns alla företag presenterade, direkt på Wådell Invests hemsida eller via länk till egen sida. Här står hur du kommer i kontakt med oss och hur du finner information om lediga lokaler.

Välkommen att titta runt och kontakta oss gärna om du inte hittar vad du söker!

 

VERKSAMHET

Kärnverksamheten

Wådellgruppen innehåller en kärnverksamhet med en industrirörelse och en fastighetsrörelse.

Industrirörelsen med Wådell Byggproduktion AB som moderbolag är samägd med Bengtsson Holding AB. Det senare bolaget äger 15 % med option på att under åren 2021-2023 genom köp av aktier från Wådell Invest öka sitt ägande till 40-60 %

Wådell Byggproduktion äger 60 % av Prefament AB, som har två dotterbolag som utvecklar, tillverkar och monterar prefabricerade lägenhetsmoduler – Prefament Kungsör AB och Prefament Söderhamn AB. Produktionen i Kungsör startade i början av 2014 och i Söderhamn i slutet av 2019. Omsättningen förr Prefamentgruppen under verksamhetsåret 2019/20 blev 89,5 mkr. Under verksamhetsåret 2020/21 väntas den öka kraftigt till en ny rekordnivå.

Fastighetsrörelsen består av två dotterbolag med fastigheter med ca 10 000 kvm golvyta i Kungsör och Fluren och två intressebolag – Bengtsson Promotion AB (ägt till 40 %), vilket genom dotterbolaget Borlänge Byggproduktion AB (ägt till 55 %) under 2021-22 avser att uppföra två hyreshus i Borlänge med 86 lägenheter och Edsbyn Industrifastigheter AB (ägt till 34 %), som äger en industrifastighet i Edsbyn med 36 000 kvm golvyta.

 

Minoritetsägda dotterbolag

I koncernen ingår även tre minoritetsägda dotterbolag i vilka Wådell Invest äger 10 % med röstmajoritet – Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs. Dessa bolag är formellt dotterbolag men drivs enligt upprättade aktieägaravtal självständigt.

De tre minoritetsägda dotterbolagen omsätter tillsammans drygt 600 mkr och har en god ekonomisk ställning och lönsamhet. De äger fastighetsbestånd en golvyta på ca 115 000 kvm. I ett av bolagen, Ekelund Invest, ingår även en industrirörelse med en omsättning på ca 540 mkr.

 


 

FÖRETAGSINFORMATION

2020 - ett blandat år

Kärnverksamheten

Omsättningen minskade från 111,8 till 93,1 mkr och resultatet efter finansnetto från 4,0 till -8,8 mkr. Försämringen orsakades dels av lägre intäkter och förskjutna order på grund av Coronakrisen, dels av en starkt försenad och problemfylld uppstart av Prefaments nya fabrik i Söderhamn.

Alla övriga bolag i kärnverksamheten visade positiva resultat, om än starkt varierande.

Här kan du hämta senaste årsredovisning för Wådell Invest AB.

Koncernen inklusive minoritetsägda dotterbolag

Koncernen, inklusive de minoritetsägda dotterbolagen, minskade omsättningen med 1,5 % till 695 mkr (706 mkr). Resultatet efter finansnetto blev 33,6 mkr (49,7 mkr), motsvarande en nettomarginal på 4,8 % (7,0 %).

Nästkommande verksamhetsår, 2020/21, beräknas verksamheten fortsätta att växa för såväl kärnverksamheten som för koncernen inklusive minoritetsägda dotterbolag.

 

107 lägenheter till Junior Living i Uppsala

Junior Living har startat försäljningen av 107 bostadsrättslägenheter, både med 1 och 2 rum och kök, vilka ska uppföras i Luthagen, Uppsala med inflyttning i andra kvartalet 2022. För projektet ska Prefament Kungsör tillverka totalt 126 prefabricerade lägenhetsmoduler, inräknat en visningslägenhet.

 

Woodline hyreshus i Borlänge med 86 lägenheter

Borlänge Byggproduktion har i januari 2021, efter ett års väntan, erhållit statligt stöd för byggnation av två hyreshus i Jakobsdalen, Borlänge. Hyreshusen innehåller sammanlagt 86 lägenheter i storleken 1-3 rum och kök. Husen uppförs av Prefament Söderhamn och innehåller 136 prefabricerade lägenhetsmoduler av typ Woodline

Byggpartner kommer att utföra markarbeten och samarbetspartnern Tunabyggen ska svara för husens förvaltning. Den totala projektsumman är 140 mkr, inklusive statligt stöd. Projektet löper under hela 2021 och en bit in i 2022.

 

21 radhus för Nordr i Upplands Väsby

Prefament har från Nordr (före detta Veidekke Eiendom) erhållit en order för tillverkning och montage av 21 radhus till ett projekt i Eds Prästgård, Upplands Väsby. Radhusen prefabriceras i form av 80 lägenhetsmoduler med fristående förråd och miljöhus i Prefaments fabriker i Kungsör och Söderhamn. Projektet löper under andra halvåret 2020 till och med vårvintern 2021 och kan följas av fler liknande order.

 

27 Woodline taklägenheter för Sefab i Norrköping

Prefament Söderhamn monterar för Sefab i Norrköping 27 st taklägenheter av typ Woodline. Lägenheterna, som tillverkats i den nya Söderhamnsfabriken, har 1 rum och kök med sovalkov. Projektet färdigställs under början av 2021.

 

Omstrukturering av Wennstromgruppen

Ekelund Invest har i september 2020 omstrukturerat sin industrirörelse, som omsätter drygt 500 mkr, under ett nytt moderbolag, Wennstrom Group AB.

I Norge har ett samgående skett med ett konkurrerande bolag inom oljedistributionsbranschen till ett nytt bolag, Wennstrom NET AS, i vilket Wennstrom Group äger 62,5 %.

Samtidigt har arbetet med att ompositionera verksamheten mot en ökad elektrifiering av transportsektorn fortsatt. I både Sverige och i Danmark har bolag med kunskap och produkter för laddning av tunga fordon förvärvats.

 

Betydande satsning på Prefament

Under perioden november 2018 till augusti 2020 har Prefament AB i form av nyemissioner från ägarna tillförts 19,6 mkr. I anslutning därtill har My First Home AB gått in som ny ägare med en ägarandel på 10 %.

Borlänge Byggproduktion har avyttrats till en närstående ägare. På detta sätt har Prefament AB befriats från det stora finansieringsbehov som sammanhänger med Borlänge Byggproduktions planerade byggnation av två hyreshus.

Sammantaget har Prefamentgruppen kompenserats för den kostnadskrävande uppstarten av Söderhamnsfabriken och kapital har frigjorts för den fortsatta expansionen.

 

Bengtsson Promotion ny huvudägare i Borlänge Byggproduktion

Bengtsson Promotion AB, med Bengtsson Holding AB (60 %) och Wådell Invest AB (40 %) som huvudägare, har från Prefament AB i juni 2020 övertagit dess ägarandel (55 %) i Borlänge Byggproduktion AB. Resterande 45 % av bolaget ägs av AB Stora Tunabyggen, det kommunala bostadsbolaget i Borlänge.

Ägarna till Borlänge Byggproduktion AB kommer att pro rata finansiera 41 mkr av bolagets planerade hyreshusprojekt i Jakobsdalen Borlänge.

 

1 600 lägenhetsmoduler

En milstolpe passerades i juni 2019 då den tusende lägenhetsmodulen tillverkades i Kungsör.

Inräknat leveranser därefter och registrerad orderingång beräknas vid utgången av 2021 antalet levererade lägenhetsmoduler från Prefamentgruppen överstiga 1 600 st.

 

TILLBAKA UPP>


 

Vi har fastigheter i Bollnäs, Edsbyn, Kungsör, Ljusdal och Söderhamn. Följ länken för att se alla våra lediga lokaler. Till lediga lokaler>


Industrifastigheter Kungsör –
10.000 kvm bra lokaler
I vår industrifastighet i Kungsör, väl belägen efter genomfartsleden, Kungsgatan, nära centrum, har vi 10 000 kvm bra lokaler för verkstad, lager och kontor. I stort sett alla lokaler är nu uthyrda.
Läs mer>

Handelshus 2

E-Center - Hälsinglands största köpcenter
Efter de senaste årens utbyggnader av tre av handelshusen (1, 2 och 3) har butiksytorna på E-Center, Hälsinglands största marknadsplats, ökat med mer än 5 000 kvm till 25 000 kvm. De finns just nu några lokaler lediga med attraktiva lägen i Handelshus 2.
Läs mer på E-Center Fastigheters egen hemsida>

Flygfoto Flygstaden

Flygstaden - Söderhamns företagspark
Flygstaden (f d Helsinge flygflottilj) är numera omställd till företagspark. Inom området finns tillgång till hotell, konferens och restaurang. Här finns kontor, verkstäder och förråd till uthyrning i en vacker miljö.
Läs mer på Bengtsson Holdings egen hemsida>

TILLBAKA UPP>